"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 Tel & Fax : 038-552690 , 038-552596ธันวาคม 2558
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  นำกลุ่มสตรีจำนวน  100 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเกาะขนุน ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  พร้อมคณะ นำผู้สูอายุตำบลเกาะขนุนศึกาาดูงานตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบวาตภัย คนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก หมู่ 13 บ้านดอนขี้เหล็ก จำนวน 33 ท่าน โดยนายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน เป็นผู้มอบเช็คให้กับผู้ประสบวาตภัย
นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  กล่าวเปิดโครงการปล่อยปลา  "วันอนุรักษ์แม่น้ำ  คู  คลอง  ประจำปี  2558"  โดยมีนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กล่าวรายงานในโครงการดังกล่าว  มีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผช.ผญบ.  สมาชิกสภา  อบต.  ผอ.ร.ร.  นักเรียน  บริษัทคูโบต้า  บริษัทแอ๊ดวานอะโกลร์  บริษัท  304  อินดัสทรี  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ  บริเวณหน้าวัดชายเคืองวนาราม  หมู่ที่  7  ตำบลเกาะขนุน
เมื่อวันที่  15  กันยายน  2558  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  เป็นประธานเปิดโครงการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง  พร้อมด้วยนายอำนาจ  ธุยะวัฒน์  รองนายก  อบต.เกาะขนุน  นายไตรรงค์  เทพพิมาณ  เลขานุการนายก  อบต.เกาะขนุน  ณ  อบต.เกาะขนุน
วันที่  10  กันยายน  2558  นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  หมู่ที่  6  โรงเรียนวัดนาน้อย  โดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กล่าวต้อนรับ  โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผช.ผญบ.  สมาชิกสภา  อบต.เกาะขนุน  พี่น้องประชาชนตำบลเกาะขนุน  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้
ปลัดอาวุโสอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานเปิดมหกรรมสุขภาพ  โดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยพลู  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.ทุกหมู่บ้าน  ผู้สูงอายุ  และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายพร้อมกับนายไตรรงค์  เทพพิมาณ  ประธานชมรมกีฬา  อบต.เกาะขนุน เป็นผู้กล่าวรายงาน
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย  พร้อม อสม.เข้าร่วมอบรม  100  ท่าน
นายสมชาย กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุนพร้อมด้วยผู้ใหญ่ประทีป เบ้าพาระ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะขนุน  ร่วมเปิดโครงการเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ  โรงเรียนวัดหนองเสือ
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  นายอำนาจ ธุยะวัฒน์  รองนายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะ  นำผู้สูงอายุ  จำนวน  100  ท่าน  ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน เป็นประธานเปิดโครงการผู้นำนักเรียน  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลในการใช้สุขาให้ถูกหลักอนามัย การส่งเสริมทันตสาธารณสุขรวมถึงการบริโภคอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะขนุน ได้เปิดโครงการกลองยาวเพื่อสุขภาพ ที่โรงเรียนบ้านห้วยพลู
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต. ร่วมพิธีถวายพระพรและวางพานพุ่ม เนื่ื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม และกิจกรรมวันแม่  อบต.เกาะขนุนร่วมกับชมรมผุ้สูงอายุ อบต.เกาะขนุน นายสมชาย กมลวงษ์ มอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ดีเด่นตำบลเกาะขนุน  จำนวน  15  ท่าน
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน ร่วมกับ  ชมรมปั่นจักรยาน "พนมไบค์" ได้ปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 6  ปี  ชมรมผู้สูงอายุ อบต.เกาะขนุน  โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ  การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า  การออกกำลังกายเต้นแอโรบิค  การโชว์แวดงของแต่ละหมู่บ้าน  ไฮไลท์ของงานคือการประกวดเทพีผู้สูงวัย  โดยมีนายนรินทร์  ไชยวงค์ทอง  รองนายก อบต.เกาะขนุน นายอำนาจ ธุยะวัฒน์  รองนายก อบต.เกาะขนุน และนายไตรรงค์  เทพพิมาณ เลขานุการนายก อบต.  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวด
นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุนและ รพ.สต.บ้านห้วยพลู  ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข  สนับสนุนให้มีการจัดบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  โดย "ทีมหมอครอบครัว"  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2558  ได้จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ  โครงการ  อบต.เกาะขนุน...ยิ้มเคลื่อนที่  เพื่อนำบริการต่าง ๆ จากส่วนราชการอำเภอพนมสารคามมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนตำบลเกาะขนุน  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับประชาชนทั่วไป  ในการนี้นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม และนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  ได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้  จำนวน  100  ถุง  
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2558  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก  อบต.เกาะขนุน  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  หมู่ที่  13  ตำบลเกาะขนุน  จำนวน  45  ครัวเรือน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนัก
เมื่อวันที่  8  พ.ค.2558  นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย  นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะ เดินทางมาให้กำลังใจผู้ประสบภัยวาตภัย  หมู่ที่  13  ตำบลเกาะขนุน  จำนวน  45  ครัวเรือน  โดยมีนายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กำนันตำบลเกาะขนุน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  ร่วมให้การต้อนรับ  ในการนี้นายกเหล่ากาชาดได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.83.93.207
คุณเข้าชมลำดับที่ 253,977 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.