มกราคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 มกราคม 2560

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
อบต.เกาะขนุนร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ฉช. มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง  จำนวน  20  รายๆละ2,000 บาท  โดยมีนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน นายอำนาจ  ธุยะวัฒน์  รองนายก อบต.เกาะขนุน นายแอ๊ด  คณารัตน์  ประธานสภา อบต.เกาะขนุน ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้อยากไร้
อบต.เกาะขนุน  จัดทำโครงการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงขึ้น  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยติดเตียง   อสม.และประชาชนที่มีจิตอาสาให้ได้รับความรู้  เพิ่มพูนทักษะมรการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและออกเยี่ยมบ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
โครงการมหกรรมสุขภาพ  ภายใต้แนวคิด  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะขนุน  สร้างสรรค์สุขภาพดี เพื่อคนตำบลเกาะขนุน  วันทีี่  8  มิ.ย.59  โดยนายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการ   นายสมชาย  กมลวงษ์  นาก อบต.เกาะขนุน  ขอขอบคุณส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้าน  สมาชิกสภา อบต.เกาะขนุน ผู้อำนวยการโรงเรียนและพี่น้องชาวตำบลเกาะขนุน  ที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานให้งานครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 13-16 เมษายน  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  นำโดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน นายอำนาจ  ธุยะวัฒน์  รองนายก  อบต.เกาะขนุน นายนรินทร์  ไชยวงค์ทอง  รองนายก อบต.เกาะขนุน นายไตรรงค์  เทพพิมาณ เลขานุการนายก อบต.เกาะขนุน  ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะขนุน
ดูงานตามโครงการดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่น  ด้านการสาธารณสุข  ในหัวข้อเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค  นำโดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  และนายนรินทร์  ไชยวงค์ทอง  รองนายก  อบต.เกาะขนุน
ด้วย  อบต.เกาะขนุน  จะเปิดรับสมัครเด็กที่เกิดในปี  พ.ศ.2555-2556  เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.เกาะขนุน  สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้านท่าน  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องที่มีบุตรหรือบุตรหลานไปสมัครเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้บ้านท่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนร่มกับอำเภอพนมสารคาม จัดทำโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการ  อบต.เกาะขนุนยิ้ม  ในวันพุธที่  17  ก.พ.  2559  ณ  วัดหินดาษ  หมุ่ที่  11  นำโดยนายสมศักดิ์ ทองกัญชร  นายอำเภพนมสารคาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กำนันอาทิตย์  พุทธรักษาพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.  และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมพบปะประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดทำประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตลอดจนรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  นายสมาชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลเกาะขนุน
อบต.เกาะขนุน  จัดโครงการดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณสุข  ระหว่างวันที่  1-4  กุมภาพันธ์  2559  ณ  จังหวัดเชียงราย นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะได้มอบกระเป๋านักเรียนพร้อมทุนการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาในการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน คณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา เดินทางมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  จำนวน 967  คน และทุนการศึกษาทั้งหมด  464,320  บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  จัดทำโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนและโครงการอบรมผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในตำบลเกาะขนุน  ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม  2558โดยจัดให้มีการอบรมในวันที่ 14 ธ.ค.58 ที่อบต.เกาะขนุนและศึกษาดูงานในวันที่ 15-18 ธ.ค.58  ณ  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2558  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม  2558  เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ อบต.เกาะขนุนจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
ตามที่  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  15  โดยมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่  29  พฤศจิกายน  2558  ที่ผ่านมาได้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.เกาะขนุน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อสม.  นีกกีฬาและพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเกาะขนุนทุกท่านก็ให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวเป็นอย่างดี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุนและคณะผู้บริหารก็ขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้และพบกันใหม่ในปีหน้า
อบต.เกาะขนุน  ได้จัดงานวันลอยกระทงที่วัดชายเคืองวนาราม  หมู่ที่  7  ตำบลเกาะขนุน  ในระหว่างวันที่  24 -25  พฤศจิกายน  2558ที่ผ่านมา  ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดี  ทำให้การจัดงานครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณ  กำนันอาทิตย์  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  คณะกรรมการวัด  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี  อสม.  กู้ภัยพนมสารคาม  อปพร.และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้มอบของให้กิจกรรมล้วงไห นำรายได้ทั้งหมดเข้าวัดชายเคืองวนาราม  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
อบต.เกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เกาะขนุนเกมส์ครั้งที่  15  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุนมาร่วมเดินขบวนพาเลสกันอย่างสวยงาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.เกาะขนุนที่ให้ความร่วมมมือในการจัดงานมา ณ  โอกาสนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน พร้อมคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา อบต.  ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช  วันที่  23  ตุลาคม  2558  ณ  ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม  รพ.สต.ตำบลเกาะขนุน  เดินทางเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงอุปโภค-บริโภค  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  หมู่  3  หมู่  5  หมู่  7
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  นำกลุ่มสตรีจำนวน  100 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเกาะขนุน ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  พร้อมคณะ นำผู้สูอายุตำบลเกาะขนุนศึกาาดูงานตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบวาตภัย คนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก หมู่ 13 บ้านดอนขี้เหล็ก จำนวน 33 ท่าน โดยนายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน เป็นผู้มอบเช็คให้กับผู้ประสบวาตภัย

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.145.220.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 375,727 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.