"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 Tel & Fax : 038-552690 , 038-552596พฤษภาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2558  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก  อบต.เกาะขนุน  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  หมู่ที่  13  ตำบลเกาะขนุน  จำนวน  45  ครัวเรือน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนัก
เมื่อวันที่  8  พ.ค.2558  นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย  นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะ เดินทางมาให้กำลังใจผู้ประสบภัยวาตภัย  หมู่ที่  13  ตำบลเกาะขนุน  จำนวน  45  ครัวเรือน  โดยมีนายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กำนันตำบลเกาะขนุน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  ร่วมให้การต้อนรับ  ในการนี้นายกเหล่ากาชาดได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต.  และ  อสม.  หมู่ที่  4  ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะ  ที่เดินทางมาเยี่ยมบ้านของนายแชล่ม  เนียมทัด  ที่ถูกไฟไหม้  หมู่ที่  4  ตำบลเกาะขนุน  โดยนายกเหล่ากาชาดและคณะได้มอบเงินและสิ่งของในการช่วยเหลือ
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะขนุน  โดยได้รับเกียรติจาก  ท่านสุชาติ ตันเจริญ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านพิเชษฐ์  ตันเจริญ   คุณกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายก  อบจ.ฉะเชิงเทรา  กำนันอาทิตย์  พุทธรักษา  ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก  อบต.ทุกหมู่บ้าน มาร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ของตำบลเกาะขนุน
เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2558  อำเภอพนมสารคาม ได้จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรม...ยิ้มเคลื่อนที่  มาที่วัดไร่ดอน  หมู่ที่  8  ตำบลเกาะขนุน  โดยนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม  มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายสมชาย  กมลวงษ์ นายก  อบต.เกาะขนุน  และคณะผู้บริหารก็นำถังน้ำดื่มมาใส่น้ำแจกจ่ายประชาชน  จำนวน  200  ใบ  และส่วนราชการต่าง ๆ ได้มาให้บริการพี่น้องประชาชน
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับทราบถึงปัญหาความต้องการตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  ในการนี้  ได้มีส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการประชาคม ดังนี้  รพ.สต.เกาะขนุน รพ.ส.บ้านห้วยพลู  ทหารกองร้อย รส.พนมสารคาม  ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน  วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยสารพัดช่าง  ก็ขอบคุณทุกหน่วนงานมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย
คระกรรมการเหล่ากาชาด  ตรวจเยี่ยมบ้านที่ถูกไฟไหม้  ของนายณรงค์ บุญมาก  หมู่ที่  8  ตำบลเกาะขนุน  โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือในเบื่องต้น  โดยมีนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  นายนรินทร์  ไขยวงค์ทอง รองนายก อบต.เกาะขนุน ปลัดอาวุโสประเทือง อยู่เกษม ปลัดสุพจน์  ตรีรัตนนุกูล  กำนันอาทิตย์ พุทธรักษา ผช.สมบุญ นิลศิริ ผช.ณัฐวัตร ศรีขะโชติ อบต.บำรุง  ชื่นใจดี  ร่วมให้การต้อนรับและหาแนวทางช่วยเหลือเป็นลำดับไป 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  ภายใต้การดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่น ระดับชาติ  เมื่อวันที่  20-21  มกราคม  2558 และ  วันที่  3 - 4  กุมภาพันธ์  2558  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การลบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  และคณะผู้บริหาร นำคณะ  อสม.ดูงานเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ อสม. ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนได้อย่่่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ด้วยในวันเสาร์ที่  2  ของเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  10  มกราคม  2558  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในวันเด็กแห่งชาติ  จึงได้ขอสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งหมด  544,120  บาท  เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุนทุกคน นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณบริษัท  ห้างร้าน  ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามา  ณ  โอกาศนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนตำบลเกาะขนุนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และพัฒนาชุมชนให่ยั่งยืนและโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  เมื่อวันที่  15 - 19  ธันวาคม  2557  ที่ผ่านมา ก็ได้รับความร่วมมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภา  อบต.เกาะขนุน  เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษามหาราชา  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ์  แสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูนสถาบันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หน่วยราชการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเกาะขนุน  มาร่วมกันแสดงออกถึงความจึงรักภักดีเป็นจำนวนมาก นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่มาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  มหาราชา 
ตามที่  ทสม.พนมสารคามร่วมกับ  ทสจ.จังหวัดฉะเชิงเทรา  การประปาส่วนภูมิภาค  อบต.เกาะขนุน  กรมทรัพยากรน้ำ  และสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้จัดโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  87  พรรษามหาราชา  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2557 โดยได้รับเกียรติจาก  นายไพศาล  วิมลรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  87  พรรษามหาราชา  โดยมี นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ส่วนราชการ  นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุนให้การต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  14"  ในระหว่างวันที่  9  พฤศจิกายน  - วันที่  30 พฤศจิกายน  2557  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหราช  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  พฤศจิกายน  2557  ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ  สจ.ชวลอตร  ตัญยะบุตร  สจ.ศักดิ์ชาย  ตันเจริญ  กำนันอาทิตย์  พุทธรักษา  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลเกาะขนุน  อสม.  กลุ่มสตรีและพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  มีความปลื้มปิติที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการแข่งขันกีฬา  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้
ด้วยบริษัทอัสสัม ยูธ  จำกัด  ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  "ต้นกล้าอาเซียน"  ระหว่างวันที่  7 -9  พฤศจิกายน  2557  ณ  โรงเรียนบ้านหนองเสือ  หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะขนุน  โดยมีนายเดชา  ใจยะ  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน    นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  พร้อมด้วย กำนัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ฯ
โครงการมหกรรมสุขภาพ "กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สร้างสรรค์สุขภาพดี เพื่อคนเกาะขนุน" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน โดยมีนายสมศักดิ์  ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน กล่าวเปิดรายงาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุนและห้วยพูล
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์  ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสด เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่ที่ 10และช่วยเหลือ ด.ช.อิทธิกร  กรเศษ ที่มีความผิดปกติของโครโมโซม ร่างกายไม่เจริญเติบโตตามวัยพร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสด เครื่องอุปโภค บริโภค ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขนุน
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเกาะขนุน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน และ ดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและโครงการมอบทุนดำเนินชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนดีหรือมีฐานะยากจน ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
โครงการสัมมนาและดูงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประชาคมอาเซียนและโครงการสัมมนาและดูงานประสานแผนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ องค์การบริหารงานส่วนตำบลเกาะขนุน และจังหวัดอุบลราชธานี

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.50.27
คุณเข้าชมลำดับที่ 214,489 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.