"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 Tel & Fax : 038-552690 , 038-552596กุมภาพันธ์ 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
อบต.เกาะขนุน  จัดโครงการดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณสุข  ระหว่างวันที่  1-4  กุมภาพันธ์  2559  ณ  จังหวัดเชียงราย นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะได้มอบกระเป๋านักเรียนพร้อมทุนการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาในการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน คณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา เดินทางมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  จำนวน 967  คน และทุนการศึกษาทั้งหมด  464,320  บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  จัดทำโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนและโครงการอบรมผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในตำบลเกาะขนุน  ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม  2558โดยจัดให้มีการอบรมในวันที่ 14 ธ.ค.58 ที่อบต.เกาะขนุนและศึกษาดูงานในวันที่ 15-18 ธ.ค.58  ณ  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2558  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม  2558  เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ อบต.เกาะขนุนจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
ตามที่  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  15  โดยมีพิธีปิดการแข่งขันในวันที่  29  พฤศจิกายน  2558  ที่ผ่านมาได้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.เกาะขนุน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อสม.  นีกกีฬาและพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเกาะขนุนทุกท่านก็ให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าวเป็นอย่างดี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุนและคณะผู้บริหารก็ขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้และพบกันใหม่ในปีหน้า
อบต.เกาะขนุน  ได้จัดงานวันลอยกระทงที่วัดชายเคืองวนาราม  หมู่ที่  7  ตำบลเกาะขนุน  ในระหว่างวันที่  24 -25  พฤศจิกายน  2558ที่ผ่านมา  ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดี  ทำให้การจัดงานครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณ  กำนันอาทิตย์  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  คณะกรรมการวัด  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี  อสม.  กู้ภัยพนมสารคาม  อปพร.และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้มอบของให้กิจกรรมล้วงไห นำรายได้ทั้งหมดเข้าวัดชายเคืองวนาราม  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
อบต.เกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เกาะขนุนเกมส์ครั้งที่  15  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุนมาร่วมเดินขบวนพาเลสกันอย่างสวยงาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.เกาะขนุนที่ให้ความร่วมมมือในการจัดงานมา ณ  โอกาสนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน พร้อมคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา อบต.  ร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช  วันที่  23  ตุลาคม  2558  ณ  ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม  รพ.สต.ตำบลเกาะขนุน  เดินทางเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงอุปโภค-บริโภค  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  หมู่  3  หมู่  5  หมู่  7
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  นำกลุ่มสตรีจำนวน  100 ท่าน ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเกาะขนุน ณ  จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  พร้อมคณะ นำผู้สูอายุตำบลเกาะขนุนศึกาาดูงานตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบวาตภัย คนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก หมู่ 13 บ้านดอนขี้เหล็ก จำนวน 33 ท่าน โดยนายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน เป็นผู้มอบเช็คให้กับผู้ประสบวาตภัย
นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  กล่าวเปิดโครงการปล่อยปลา  "วันอนุรักษ์แม่น้ำ  คู  คลอง  ประจำปี  2558"  โดยมีนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กล่าวรายงานในโครงการดังกล่าว  มีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผช.ผญบ.  สมาชิกสภา  อบต.  ผอ.ร.ร.  นักเรียน  บริษัทคูโบต้า  บริษัทแอ๊ดวานอะโกลร์  บริษัท  304  อินดัสทรี  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ  บริเวณหน้าวัดชายเคืองวนาราม  หมู่ที่  7  ตำบลเกาะขนุน
เมื่อวันที่  15  กันยายน  2558  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  เป็นประธานเปิดโครงการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง  พร้อมด้วยนายอำนาจ  ธุยะวัฒน์  รองนายก  อบต.เกาะขนุน  นายไตรรงค์  เทพพิมาณ  เลขานุการนายก  อบต.เกาะขนุน  ณ  อบต.เกาะขนุน
วันที่  10  กันยายน  2558  นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  หมู่ที่  6  โรงเรียนวัดนาน้อย  โดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กล่าวต้อนรับ  โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผช.ผญบ.  สมาชิกสภา  อบต.เกาะขนุน  พี่น้องประชาชนตำบลเกาะขนุน  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้
ปลัดอาวุโสอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานเปิดมหกรรมสุขภาพ  โดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยพลู  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.ทุกหมู่บ้าน  ผู้สูงอายุ  และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายพร้อมกับนายไตรรงค์  เทพพิมาณ  ประธานชมรมกีฬา  อบต.เกาะขนุน เป็นผู้กล่าวรายงาน
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย  พร้อม อสม.เข้าร่วมอบรม  100  ท่าน
นายสมชาย กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุนพร้อมด้วยผู้ใหญ่ประทีป เบ้าพาระ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะขนุน  ร่วมเปิดโครงการเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ  โรงเรียนวัดหนองเสือ
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  นายอำนาจ ธุยะวัฒน์  รองนายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะ  นำผู้สูงอายุ  จำนวน  100  ท่าน  ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.221.9.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 269,814 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.