"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 Tel & Fax : 038-552690 , 038-552596มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 มีนาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
คระกรรมการเหล่ากาชาด  ตรวจเยี่ยมบ้านที่ถูกไฟไหม้  ของนายณรงค์ บุญมาก  หมู่ที่  8  ตำบลเกาะขนุน  โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือในเบื่องต้น  โดยมีนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  นายนรินทร์  ไขยวงค์ทอง รองนายก อบต.เกาะขนุน ปลัดอาวุโสประเทือง อยู่เกษม ปลัดสุพจน์  ตรีรัตนนุกูล  กำนันอาทิตย์ พุทธรักษา ผช.สมบุญ นิลศิริ ผช.ณัฐวัตร ศรีขะโชติ อบต.บำรุง  ชื่นใจดี  ร่วมให้การต้อนรับและหาแนวทางช่วยเหลือเป็นลำดับไป 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  ภายใต้การดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่น ระดับชาติ  เมื่อวันที่  20-21  มกราคม  2558 และ  วันที่  3 - 4  กุมภาพันธ์  2558  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การลบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  และคณะผู้บริหาร นำคณะ  อสม.ดูงานเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ อสม. ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนได้อย่่่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ด้วยในวันเสาร์ที่  2  ของเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  10  มกราคม  2558  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในวันเด็กแห่งชาติ  จึงได้ขอสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งหมด  544,120  บาท  เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุนทุกคน นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณบริษัท  ห้างร้าน  ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามา  ณ  โอกาศนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนตำบลเกาะขนุนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และพัฒนาชุมชนให่ยั่งยืนและโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  เมื่อวันที่  15 - 19  ธันวาคม  2557  ที่ผ่านมา ก็ได้รับความร่วมมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภา  อบต.เกาะขนุน  เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษามหาราชา  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ์  แสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูนสถาบันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หน่วยราชการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเกาะขนุน  มาร่วมกันแสดงออกถึงความจึงรักภักดีเป็นจำนวนมาก นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่มาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  มหาราชา 
ตามที่  ทสม.พนมสารคามร่วมกับ  ทสจ.จังหวัดฉะเชิงเทรา  การประปาส่วนภูมิภาค  อบต.เกาะขนุน  กรมทรัพยากรน้ำ  และสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้จัดโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  87  พรรษามหาราชา  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2557 โดยได้รับเกียรติจาก  นายไพศาล  วิมลรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  87  พรรษามหาราชา  โดยมี นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ส่วนราชการ  นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุนให้การต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  14"  ในระหว่างวันที่  9  พฤศจิกายน  - วันที่  30 พฤศจิกายน  2557  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหราช  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  พฤศจิกายน  2557  ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ  สจ.ชวลอตร  ตัญยะบุตร  สจ.ศักดิ์ชาย  ตันเจริญ  กำนันอาทิตย์  พุทธรักษา  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลเกาะขนุน  อสม.  กลุ่มสตรีและพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  มีความปลื้มปิติที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการแข่งขันกีฬา  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้
ด้วยบริษัทอัสสัม ยูธ  จำกัด  ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  "ต้นกล้าอาเซียน"  ระหว่างวันที่  7 -9  พฤศจิกายน  2557  ณ  โรงเรียนบ้านหนองเสือ  หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะขนุน  โดยมีนายเดชา  ใจยะ  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน    นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  พร้อมด้วย กำนัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ฯ
โครงการมหกรรมสุขภาพ "กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สร้างสรรค์สุขภาพดี เพื่อคนเกาะขนุน" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน โดยมีนายสมศักดิ์  ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน กล่าวเปิดรายงาน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะขนุนและห้วยพูล
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โครงการปรับภูมิทัศน์รอบชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์  ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสด เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่ที่ 10และช่วยเหลือ ด.ช.อิทธิกร  กรเศษ ที่มีความผิดปกติของโครโมโซม ร่างกายไม่เจริญเติบโตตามวัยพร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสด เครื่องอุปโภค บริโภค ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขนุน
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเกาะขนุน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน และ ดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและโครงการมอบทุนดำเนินชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนดีหรือมีฐานะยากจน ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
โครงการสัมมนาและดูงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประชาคมอาเซียนและโครงการสัมมนาและดูงานประสานแผนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ องค์การบริหารงานส่วนตำบลเกาะขนุน และจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่ 13" ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556
นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
นายคมทัตต์  ตันติยมาศ นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลเกาขนุน หมู่ที่ 3,5 และ 7
พิธีมอบถังดักไขมัน ถังคัดแยกขยะ สำหรับติดตั้งในสถานศึกษา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายรส  มะลิผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 3 และนายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนโดย สำนักกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน รับมอบเกียรติบัตร องค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก นายบัญฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติวัดโสธรวรารามวรวิหาร    
โครงการส่งเสริมเยาวชนค่ายศึกษา (ENGLISH CAMP) ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกาะขนุน

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.163.84.199
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,769 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.