"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 Tel & Fax : 038-552690 , 038-552596สิงหาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 28 สิงหาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะขนุน ได้เปิดโครงการกลองยาวเพื่อสุขภาพ ที่โรงเรียนบ้านห้วยพลู
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต. ร่วมพิธีถวายพระพรและวางพานพุ่ม เนื่ื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชินี ณ หอประชุมอำเภอพนมสารคาม และกิจกรรมวันแม่  อบต.เกาะขนุนร่วมกับชมรมผุ้สูงอายุ อบต.เกาะขนุน นายสมชาย กมลวงษ์ มอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ดีเด่นตำบลเกาะขนุน  จำนวน  15  ท่าน
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน ร่วมกับ  ชมรมปั่นจักรยาน "พนมไบค์" ได้ปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 6  ปี  ชมรมผู้สูงอายุ อบต.เกาะขนุน  โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ  การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า  การออกกำลังกายเต้นแอโรบิค  การโชว์แวดงของแต่ละหมู่บ้าน  ไฮไลท์ของงานคือการประกวดเทพีผู้สูงวัย  โดยมีนายนรินทร์  ไชยวงค์ทอง  รองนายก อบต.เกาะขนุน นายอำนาจ ธุยะวัฒน์  รองนายก อบต.เกาะขนุน และนายไตรรงค์  เทพพิมาณ เลขานุการนายก อบต.  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวด
นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคามและนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุนและ รพ.สต.บ้านห้วยพลู  ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข  สนับสนุนให้มีการจัดบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  โดย "ทีมหมอครอบครัว"  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2558  ได้จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ  โครงการ  อบต.เกาะขนุน...ยิ้มเคลื่อนที่  เพื่อนำบริการต่าง ๆ จากส่วนราชการอำเภอพนมสารคามมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนตำบลเกาะขนุน  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับประชาชนทั่วไป  ในการนี้นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม และนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  ได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้  จำนวน  100  ถุง  
เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2558  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก  อบต.เกาะขนุน  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  หมู่ที่  13  ตำบลเกาะขนุน  จำนวน  45  ครัวเรือน  เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนัก
เมื่อวันที่  8  พ.ค.2558  นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย  นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะ เดินทางมาให้กำลังใจผู้ประสบภัยวาตภัย  หมู่ที่  13  ตำบลเกาะขนุน  จำนวน  45  ครัวเรือน  โดยมีนายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  กำนันตำบลเกาะขนุน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  ร่วมให้การต้อนรับ  ในการนี้นายกเหล่ากาชาดได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต.  และ  อสม.  หมู่ที่  4  ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะ  ที่เดินทางมาเยี่ยมบ้านของนายแชล่ม  เนียมทัด  ที่ถูกไฟไหม้  หมู่ที่  4  ตำบลเกาะขนุน  โดยนายกเหล่ากาชาดและคณะได้มอบเงินและสิ่งของในการช่วยเหลือ
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะขนุน  โดยได้รับเกียรติจาก  ท่านสุชาติ ตันเจริญ  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านพิเชษฐ์  ตันเจริญ   คุณกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายก  อบจ.ฉะเชิงเทรา  กำนันอาทิตย์  พุทธรักษา  ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก  อบต.ทุกหมู่บ้าน มาร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ของตำบลเกาะขนุน
เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2558  อำเภอพนมสารคาม ได้จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรม...ยิ้มเคลื่อนที่  มาที่วัดไร่ดอน  หมู่ที่  8  ตำบลเกาะขนุน  โดยนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม  มาเป็นประธานในพิธีเปิด นายสมชาย  กมลวงษ์ นายก  อบต.เกาะขนุน  และคณะผู้บริหารก็นำถังน้ำดื่มมาใส่น้ำแจกจ่ายประชาชน  จำนวน  200  ใบ  และส่วนราชการต่าง ๆ ได้มาให้บริการพี่น้องประชาชน
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับทราบถึงปัญหาความต้องการตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  ในการนี้  ได้มีส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการประชาคม ดังนี้  รพ.สต.เกาะขนุน รพ.ส.บ้านห้วยพลู  ทหารกองร้อย รส.พนมสารคาม  ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน  วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยสารพัดช่าง  ก็ขอบคุณทุกหน่วนงานมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย
คระกรรมการเหล่ากาชาด  ตรวจเยี่ยมบ้านที่ถูกไฟไหม้  ของนายณรงค์ บุญมาก  หมู่ที่  8  ตำบลเกาะขนุน  โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือในเบื่องต้น  โดยมีนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เกาะขนุน  นายนรินทร์  ไขยวงค์ทอง รองนายก อบต.เกาะขนุน ปลัดอาวุโสประเทือง อยู่เกษม ปลัดสุพจน์  ตรีรัตนนุกูล  กำนันอาทิตย์ พุทธรักษา ผช.สมบุญ นิลศิริ ผช.ณัฐวัตร ศรีขะโชติ อบต.บำรุง  ชื่นใจดี  ร่วมให้การต้อนรับและหาแนวทางช่วยเหลือเป็นลำดับไป 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  ภายใต้การดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่น ระดับชาติ  เมื่อวันที่  20-21  มกราคม  2558 และ  วันที่  3 - 4  กุมภาพันธ์  2558  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การลบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  และคณะผู้บริหาร นำคณะ  อสม.ดูงานเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ อสม. ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนได้อย่่่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ด้วยในวันเสาร์ที่  2  ของเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  10  มกราคม  2558  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในวันเด็กแห่งชาติ  จึงได้ขอสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งหมด  544,120  บาท  เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุนทุกคน นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณบริษัท  ห้างร้าน  ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษามา  ณ  โอกาศนี้ด้วย
นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนตำบลเกาะขนุนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และพัฒนาชุมชนให่ยั่งยืนและโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  เมื่อวันที่  15 - 19  ธันวาคม  2557  ที่ผ่านมา ก็ได้รับความร่วมมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภา  อบต.เกาะขนุน  เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษามหาราชา  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ์  แสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูนสถาบันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หน่วยราชการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเกาะขนุน  มาร่วมกันแสดงออกถึงความจึงรักภักดีเป็นจำนวนมาก นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่มาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  มหาราชา 
ตามที่  ทสม.พนมสารคามร่วมกับ  ทสจ.จังหวัดฉะเชิงเทรา  การประปาส่วนภูมิภาค  อบต.เกาะขนุน  กรมทรัพยากรน้ำ  และสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้จัดโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  87  พรรษามหาราชา  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2557 โดยได้รับเกียรติจาก  นายไพศาล  วิมลรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  87  พรรษามหาราชา  โดยมี นายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  ส่วนราชการ  นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุนให้การต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  14"  ในระหว่างวันที่  9  พฤศจิกายน  - วันที่  30 พฤศจิกายน  2557  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหราช  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  พฤศจิกายน  2557  ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ  สจ.ชวลอตร  ตัญยะบุตร  สจ.ศักดิ์ชาย  ตันเจริญ  กำนันอาทิตย์  พุทธรักษา  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลเกาะขนุน  อสม.  กลุ่มสตรีและพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  มีความปลื้มปิติที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการแข่งขันกีฬา  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี้
ด้วยบริษัทอัสสัม ยูธ  จำกัด  ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  "ต้นกล้าอาเซียน"  ระหว่างวันที่  7 -9  พฤศจิกายน  2557  ณ  โรงเรียนบ้านหนองเสือ  หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะขนุน  โดยมีนายเดชา  ใจยะ  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน    นายสมชาย  กมลวงษ์  นายก  อบต.เกาะขนุน  พร้อมด้วย กำนัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน  ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ ฯ

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.26.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 233,439 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.